#include "stdafx.h"
#include "stdlib.h"
#include "time.h"

int main()
{
 /* 以/為對角線作翻轉
           //i j = i j
              //0 3 = (4-)1 (4-)4
           //1 2 = (4-)2 (4-)3
     // 0    1    2    3    4
 char img[5][5] = {'.', '.', '.', 'X', '.',//0
       '.', '.', '.', 'X', '.',//1
       '.', '.', 'X', 'X', '.',//2
       '.', '.', '.', '.', '.',//3
       '.', '.', '.', '.', '.' };//4
 printf("轉向前:\n");
 for(int i=0; i<5; i++)
 {
  printf("\n");
  for(int j=0; j<5; j++) printf("%c", img[i][j]);
 }

 // 0 1 2 3 4 i
 // 4 3 2 1 0 j
 for(int i=0; i<5; i++)
 {
  for(int j=0; j<4-i; j++)
  {
   img[i][j] ^= img[4-j][4-i];
   img[4-j][4-i] ^= img[i][j];
   img[i][j] ^= img[4-j][4-i];
  }
 }

 printf("\n\n轉向後:\n");
 for(int i=0; i<5; i++)
 {
  printf("\n");
  for(int j=0; j<5; j++) printf("%c", img[i][j]);
 }
*/
/* 把讀入數字印出三角形大小
 int n=0;
 scanf("%d", &n);

 for(int i=0; i<n; i++)
 {
  printf("\n");
  for(int j=i; j<n; j++) printf("●");
 }
 printf("\n");
*/
/* 把輸入的大寫變小寫
 char chr='A';
 
 scanf("%c", &chr);
 if((chr>='A') && (chr<='Z')) chr = chr-'A'+'a';
 printf("%c",chr);
*/
/* 把事先建立好的檔案內數字加總印出
 FILE *TextFile;
 int file;
 int sum=0;

 TextFile = fopen("a.txt","r");
 for(int n=0; n<5; n++)
 {
 fscanf(TextFile,"%d",&file);
 sum += file;
 }
 printf("%d", sum);
 fclose(TextFile);
*/

//第五題 - 印出99乘法表= ="
 return 0;
}

全站熱搜

AwEi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()